VILLKOR FÖR NÄRINGSIDKARE

Allmänna villkor

 • Avtalet ingås mellan köparen som namnges i beställningen och Frontbågar Sverige AB, org nr. 556904-5007, Svetsarvägen 4, 187 75 Täby.
 • Köparen ska på egen hand ta del av varans art och egenskaper samt pris i samband med, eller innan, beställningen.
 • Frontbågar Sverige AB skickar en orderbekräftelse till den av köparen angivne e-post adressen efter att ha tagit del av beställningen.
 • Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på ett annat sätt som medför att Frontbågar Sverige AB lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäls.

Pris och avgifter

 • Priserna på hemsidan anges alltid inklusive moms.
 • Leveranskostnaderna är 450kr för en vara om inte annat anges. Vid beställning av flera varor beräknas leveransavgiften enligt varornas sammanlagda vikt. Köparen notifieras om transportkostnadernas storlek i samband med orderbekräftelsen.
 • Betalning kan ske  genom kortbetalning, Paypal, banköverföring eller mot 14 dagars faktura. Kreditprövning för fakturering sker via Kreditor mot det i beställningen angivna organisationsnumret eller personnumret. Frontbågar Sverige AB tillämpar PuL (Personuppgiftslagen) i samband med kreditprövning och mottagandet av beställningen.

Leverans och riskens övergång

 • Varorna levereras direkt via DHL till köparens angivna adress. Observera att leveransadressen måste stämma överens med organisations- eller folkbokföringsadressen. Varorna levereras inte till annan adress än organisations- eller folkbokföringsadressen. Köparen måste vid beställning uppge ett giltigt telefonnummer, så att köparen kan inför avlämnandet nås av DHLs ombud.
 • Varan anses avlämnad när den har överlämnats till DHL. Eftersom DHL handhar leveransen ska eventuella krav på varans försämrade skick riktas mot DHL.
 • Ifall köparen vill hämta varan från Frontbågar Sverige AB:s affärsställe, ska detta tydligt anges vid beställningen.

Avbeställning

 • Avbeställning är kostnadsfritt fram tills beställningen har genomförts. Efter genomförandet, att vi skickat varorna till köparen, kommer fraktkostnaderna att debiteras av köparen.

Garanti och reklamation

 • Nya varorna har funktionsgaranti under 2 års tid. Garantitiden räknas från varans avlämnande.
 • Frontbågar Sverige AB ansvarar inte för fel som uppkommit genom att varan har monterats på ett felaktigt sätt. Varan får heller inte ha ändrats från sitt ursprungliga utförande.
 • Ifall varan är felaktig, det vill säga att varan avviker från det som följer av avtalet, ska reklamation ske inom 2 månader från det att köparen upptäckt felet. Reklamation får dock ske senast inom två år från den dag köparen mottog varan.
 • För motorer och växellådor och begagnade delar gäller följande villkor:
 • Garantin gäller ej om installation ej är gjord på rätt sätt och våra installations direktiv ej följes.
 • Garanti på renoverade motorer är 6 månader från försäljnings dag.
 • Garanti på genomgångna motorer är 3 månader från försäljnings dag.
 • Ej garanti på trimmade motorer och är på kundens ansvar.
 • Garanti på renoverade växellådor har 6 månaders garanti från försäljningsdag.
 • Garanti på begagnade delar är 30 dagar från försäljnings dag.

Tvist

 • Om tvist uppkommer ska denna lösas i domstol.

Force Majeure

 • I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt liknande händelser utanför Frontbågar Sverige AB:s kontroll vilka inte har kunnat förutses, befrias Frontbågar Sverige AB från åtagna förpliktelser.

VILLKOR FÖR KONSUMENT

Allmänna villkor

 • Avtalet ingås mellan konsumenten som namnges i beställningen och Frontbågar Sveriges AB, org nr. 556904-5007, Svetsarvägen 4, 187 75 Täby.
 • Konsumenten ska på egen hand ta del av varans art och egenskaper samt pris i samband med, eller innan, beställningen.
 • Frontbågar Sveriges AB skickar en orderbekräftelse till den av konsumenten angivne e-post adressen efter att ha tagit del av beställningen.
 • Frontbågar Sveriges AB tillämpar Konsumentköplagens (1990:932) och Distans- och hemförsäljningslagens (2005:59) bestämmelser i samband med konsumentköp.
 • Är köparen omyndig skall tillstånd inhämtas från målsman eller förvaltare av köparen innan beställningen genomförs.
 • Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på ett annat sätt som medför att Frontbågar Sveriges AB lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäls.

Pris och avgifter

 • Priserna på hemsidan anges alltid inklusive moms.
 • Leveranskostnaderna är 450kr för en vara om inte annat anges. Vid beställning av flera varor beräknas leveransavgiften enligt varornas sammanlagda vikt. Konsumenten notifieras om transportkostnadernas storlek i samband med orderbekräftelsen.
 • Betalning sker alltid genom kortbetalning, Paypal eller banköverföring.

Leverans

 • Varorna levereras direkt via DHL till köparens angivna adress. Observera att leveransadressen måste stämma överens med folkbokföringsadressen. Varorna levereras inte till annan adress än folkbokföringsadressen. Köparen måste vid beställning uppge ett giltigt telefonnummer, så att köparen kan inför avlämnandet nås av DHLs ombud.
 • Ifall konsumenten vill hämta varan från Frontbågar Sveriges AB:s affärsställe, ska detta tydligt anges vid beställningen.

Avbeställning

 • Avbeställning är kostnadsfritt fram tills beställningen har genomförts. Efter genomförandet, att vi skickat varorna till konsumenten, kommer fraktkostnaderna debiteras av konsumenten.

Ångerrätt

 • Konsumenten har rätt att ångra det ingångna avtalet genom att till Frontbågar Sveriges AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan. I samband med meddelandet måste konsumenten sända tillbaka varan till Frontbågar Sverige AB.
 • Konsumenten får endast utöva sin ångerrätt om varan hålls i oförändrad skick. Frontbågar Sveriges AB åtar sig att så snart som möjligt, dock senast trettio (30) dagar efter att ha tagit emot den returnerade varan återbetala varan till konsumenten. Fraktavgifterna återbetalas ej.

Garanti och reklamation

 • Nya varorna har funktionsgaranti under 2 års tid. Garantitiden räknas från varans avlämnande.
 • Frontbågar Sveriges AB ansvarar inte för fel som uppkommit genom att varan har monterats på ett felaktigt sätt. Varan får ej ha ändrats från sitt ursprungliga utförande.
 • Ifall varan är felaktig, det vill säga att varan avviker från det som följer av avtalet, ska reklamation ske inom 2 månader från det att konsumenten upptäckt felet. Reklamation får dock ske senast inom två år från den dag konsumenten mottog varan.
 • För motorer och växellådor och begagnade delar gäller följande villkor:
 • Garantin gäller ej om installation ej är gjort på rätt sätt och våra installations direktiv ej följes
 • Garanti på renoverade motorer är 6 månader från försäljningsdag
 • Garanti på genomgångna motorer är 3 månader från försäljningsdag
 • Ej garanti på trimmade motor och är på kundens ansvar
 • Garanti på renoverade växellådor har 6 månaders garant från försäljningsdag
 • Garanti på begagnade delar är 30 dagar från försäljningsdag.

Tvist

 • Om tvist uppkommer kommer Frontbågar Sveriges AB att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Force Majeure

 • I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt liknande händelser utanför Frontbågar Sveriges AB.s kontroll vilka inte har kunnat förutses, befrias Frontbågar Sveriges AB från de förpliktelser Frontbågar Sveriges AB åtagit sig att genomföra.

Integritetspolicy:

Denna policy avser hur Frontbågar Sverige AB, org nr. 556904-5007, samlar in, använder, delar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi vill att du ska känna dig trygg när du handlar hos oss och vill med den här policyn på ett transparent sätt visa hur vi hanterar dina uppgifter.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

1. Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?
När du besöker vår hemsida kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av våra tjänster och produkter och transaktionshistorik. Vidare kan vi komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till vår hemsida, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du genomför ett köp.
Vid betalning via PayPal så är det PayPal som hanterar och får de uppgifter som lämnas där.
Vid manuell banköverföring till vårt bankkonto så får vi de uppgifter som normalt lämnas vid en banköverföring.

När du tar kontakt med oss via email eller andra kundservicefunktioner kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

2. Hur samlar vi in informationen?
För att ge dig en användbar, anpassad, modern och bra köpupplevelse använder vi oss av cookies. Dessa lagrar exempelvis produkter du lägger i varukorgen, motverkar bedrägeri när du betalar i kassan och sköter andra funktioner som är nödvändiga för att webbutiken ska gå att använda. Cookies lagrar även information för att visa anpassade produktrekommendationer på hemsidan och reklam hos Facebook och i Googles annonsnätverk. Cookies används också för att samla in statistik över hur vår hemsida används för att kunna utveckla den och göra den bättre.

Vill du inte använda någon cookie kan du i webbläsaren välja att inaktivera någon eller flera cookies. Notera att butiken kan sluta att fungera om du inaktiverar cookies. Du kan även efter att du besökt och handlat i vår webbutik radera sparade cookies, utan att köpet påverkas.

Vi samlar även in personuppgifter i samband med köp och kundservice via t ex email.

3. Hur behandlar vi personuppgifter?

Att dina personuppgifter hanteras och lagras med största försiktighet är av största vikt för oss. Vi byter eller säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part. Vid de tillfällen dina uppgifter måste delas, som med betalnings- och transportleverantörer för att kunna leverera dina beställningar, görs detta med största försiktighet. Vi använder oss endast av betrodda aktörer som vi har avtal med för att dina uppgifter alltid ska vara skyddade enligt dataskyddslagen.

Vi sparar dina uppgifter i vår kunddatabas. De uppgifter vi sparar är namn, postadress, telefonnummer och e-postadress om vi behöver komma i kontakt med dig samt för att kunna fullfölja leverans av din order.

4. För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har beställt och administrera vårt avtal med dig.
För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email.
För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via email (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via email).
För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
För att ta fram statistik över användningen av vår hemsida och dess tjänster.
För att underhålla, utveckla, testa och förbättra vår hemsida och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Vanligen lämnar vi vidare dina uppgifter i form av namn, adress och sms och/eller e-post till våra fraktpartners Posten/Schenker/DHL vars enda syfte är för att kunna fullfölja leveransen till dig.

Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till någon som inte kan anses som part.

Du har rätt till ett utdrag över den information vi har lagrad om dig och även rätt till rättelse av den.

Du har även rätt till dataportabilitet, att få din data sparad på en fil. Vill du ha en fil med all information om dig kontakta oss på kontakt@frontbage.se.

Om du tycker att någon hantering av dina personuppgifter inte går rätt till har du alltid rätt att invända mot den till vår kundtjänst. Har du klagomål på hur vi hanterar din data kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Frontbågar Sverige AB, org nr. 556904-5007, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår cookie- och integritetspolicy.

Har du några frågor? Kontakta oss på kontakt@frontbage.se.

Policyn är uppdaterad 2018-08-28