Villkor

VILLKOR FÖR NÄRINGSIDKARE

Allmänna villkor

 • Avtalet ingås mellan köparen som namnges i beställningen och Frontbågar Sverige AB, org nr. 556904-5007, Svetsarvägen 4, 187 75 Täby.
 • Köparen ska på egen hand ta del av varans art och egenskaper samt pris i samband med, eller innan, beställningen.
 • Frontbågar Sverige AB skickar en orderbekräftelse till den av köparen angivne e-post adressen efter att ha tagit del av beställningen.
 • Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på ett annat sätt som medför att Frontbågar Sverige AB lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäls.

Pris och avgifter

 • Priserna på hemsidan anges alltid inklusive 25% moms.
 • Leveranskostnaderna är 450kr för en vara om inte annat anges. Vid beställning av flera varor beräknas leveransavgiften enligt varornas sammanlagda vikt. Köparen notifieras om transportkostnadernas storlek i samband med orderbekräftelsen.
 • Betalning sker alltid mot 14 dagars faktura eller genom efterkrav. Kreditprövning för fakturering sker via Kreditor mot det i beställningen angivna organisationsnumret eller personnumret. Frontbågar Sverige AB tillämpar PuL (Personuppgiftslagen) i samband med kreditprövning och mottagandet av beställningen.

Leverans och riskens övergång

 • Varorna levereras direkt via DHL till köparens angivna adress. Observera att leveransadressen måste stämma överens med organisations- eller folkbokföringsadressen. Varorna levereras inte till annan adress än organisations- eller folkbokföringsadressen. Köparen måste vid beställning uppge ett giltigt telefonnummer, så att köparen kan inför avlämnandet nås av DHLs ombud.
 • Varan anses avlämnad när den har överlämnats till DHL. Eftersom DHL handhar leveransen ska eventuella krav på varans försämrade skick riktas mot DHL.
 • Ifall köparen vill hämta varan från Frontbågar Sverige AB:s affärsställe, ska detta tydligt anges vid beställningen.

Avbeställning

 • Avbeställning är kostnadsfritt fram tills beställningen har genomförts. Efter genomförandet, att vi skickat varorna till köparen, kommer fraktkostnaderna att debiteras av köparen.

Garanti och reklamation

 • Nya varorna har funktionsgaranti under 2 års tid. Garantitiden räknas från varans avlämnande.
 • Frontbågar Sverige AB ansvarar inte för fel som uppkommit genom att varan har monterats på ett felaktigt sätt. Varan får heller inte ha ändrats från sitt ursprungliga utförande.
 • Ifall varan är felaktig, det vill säga att varan avviker från det som följer av avtalet, ska reklamation ske inom 2 månader från det att köparen upptäckt felet. Reklamation får dock ske senast inom två år från den dag köparen mottog varan.
 • För motorer och växellådor och begagnade delar gäller följande villkor:
 • Garantin gäller ej om installation ej är gjord på rätt sätt och våra installations direktiv ej följes.
 • Garanti på renoverade motorer är 6 månader från försäljnings dag.
 • Garanti på genomgångna motorer är 3 månader från försäljnings dag.
 • Ej garanti på trimmade motorer och är på kundens ansvar.
 • Garanti på renoverade växellådor har 6 månaders garanti från försäljningsdag.
 • Garanti på begagnade delar är 30 dagar från försäljnings dag.

Tvist

 • Om tvist uppkommer ska denna lösas i domstol.

Force Majeure

 • I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt liknande händelser utanför Frontbågar Sverige AB:s kontroll vilka inte har kunnat förutses, befrias Frontbågar Sverige AB från åtagna förpliktelser.

VILLKOR FÖR KONSUMENT

Allmänna villkor

 • Avtalet ingås mellan konsumenten som namnges i beställningen och Frontbågar Sveriges AB, org nr. 556904-5007, Svetsarvägen 4, 187 75 Täby.
 • Konsumenten ska på egen hand ta del av varans art och egenskaper samt pris i samband med, eller innan, beställningen.
 • Frontbågar Sveriges AB skickar en orderbekräftelse till den av konsumenten angivne e-post adressen efter att ha tagit del av beställningen.
 • Frontbågar Sveriges AB tillämpar Konsumentköplagens (1990:932) och Distans- och hemförsäljningslagens (2005:59) bestämmelser i samband med konsumentköp.
 • Är köparen omyndig skall tillstånd inhämtas från målsman eller förvaltare av köparen innan beställningen genomförs.
 • Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på ett annat sätt som medför att Frontbågar Sveriges AB lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäls.

Pris och avgifter

 • Priserna på hemsidan anges alltid inklusive 25% moms.
 • Leveranskostnaderna är 450kr för en vara om inte annat anges. Vid beställning av flera varor beräknas leveransavgiften enligt varornas sammanlagda vikt. Konsumenten notifieras om transportkostnadernas storlek i samband med orderbekräftelsen.
 • Betalning sker alltid mot 14 dagars faktura eller genom efterkrav. Kreditprövning för fakturering sker via Kreditor mot det i beställningen angivna personnumret. Frontbågar Sverige AB tillämpar PuL (Personuppgiftslagen) i samband med kreditprövning och mottagandet av beställningen.

Leverans

 • Varorna levereras direkt via DHL till köparens angivna adress. Observera att leveransadressen måste stämma överens med folkbokföringsadressen. Varorna levereras inte till annan adress än folkbokföringsadressen. Köparen måste vid beställning uppge ett giltigt telefonnummer, så att köparen kan inför avlämnandet nås av DHLs ombud.
 • Ifall konsumenten vill hämta varan från Frontbågar Sveriges AB:s affärsställe, ska detta tydligt anges vid beställningen.

Avbeställning

 • Avbeställning är kostnadsfritt fram tills beställningen har genomförts. Efter genomförandet, att vi skickat varorna till konsumenten, kommer fraktkostnaderna debiteras av konsumenten.

Ångerrätt

 • Konsumenten har rätt att ångra det ingångna avtalet genom att till Frontbågar Sveriges AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan. I samband med meddelandet måste konsumenten sända tillbaka varan med den av Frontbågar Sveriges AB till konsumenten tillhandahållna fraktsedeln.
 • Konsumenten får endast utöva sin ångerrätt om varan hålls i oförändrad skick. Frontbågar Sveriges AB åtar sig att så snart som möjligt, dock senast trettio (30) dagar efter att ha tagit emot den returnerade varan återbetala varan till konsumenten.

Garanti och reklamation

 • Nya varorna har funktionsgaranti under 2 års tid. Garantitiden räknas från varans avlämnande.
 • Frontbågar Sveriges AB ansvarar inte för fel som uppkommit genom att varan har monterats på ett felaktigt sätt. Varan får ej ha ändrats från sitt ursprungliga utförande.
 • Ifall varan är felaktig, det vill säga att varan avviker från det som följer av avtalet, ska reklamation ske inom 2 månader från det att konsumenten upptäckt felet. Reklamation får dock ske senast inom två år från den dag konsumenten mottog varan.
 • För motorer och växellådor och begagnade delar gäller följande villkor:
 • Garantin gäller ej om installation ej är gjort på rätt sätt och våra installations direktiv ej följes
 • Garanti på renoverade motorer är 6 månader från försäljningsdag
 • Garanti på genomgångna motorer är 3 månader från försäljningsdag
 • Ej garanti på trimmade motor och är på kundens ansvar
 • Garanti på renoverade växellådor har 6 månaders garant från försäljningsdag
 • Garanti på begagnade delar är 30 dagar från försäljningsdag.

Tvist

 • Om tvist uppkommer kommer Frontbågar Sveriges AB att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Force Majeure

 • I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt liknande händelser utanför Frontbågar Sveriges AB.s kontroll vilka inte har kunnat förutses, befrias Frontbågar Sveriges AB från de förpliktelser Frontbågar Sveriges AB åtagit sig att genomföra.